• slide 1
  • Darujte nám 2 % z Vašich daní
  • Terapia hrou. Poskytuje ju Mgr. Nikoletta Mihály.

  • Poskytujeme odbornú pomoc pri problémoch s úzkosťou v súvislosti so  situáciou na Ukrajine.

    Poskytujeme odbornú pomoc pri problémoch s úzkosťou v súvislosti so situáciou na Ukrajine.

Kto sme

Sme školské zariadenie zaradené do siete škôl a zariadení Ministerstvom školstva SR 28.2.2006 so začiatkom činnosti od 1.9.2007.
Patríme medzi základné zložky systému výchovného poradenstva a prevencie, máme v starostlivosti deti so zdravotným postihnutím, vrátane detí s vývinovými poruchami učenia. Čítaj ďalej

Čo robíme?

Naše zariadenie je zamerané na komplexnú špeciálnopedagogickú, logopedickú a psychologickú prevenciu, diagnostiku, špeciálnopedagogickú rehabilitáciu, pora- denskú a konzultačnú činnosť a integráciu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj poskytovanie reedu- kačných činností v centre ŠPP. Čítaj ďalej

S čím robíme?

Aktuálne máme k dispozícií takmer 40 štandardizovaných diagnostických psychologických, špeciálnopedagogických a logopedických testov s normami. Máme oprávnenie aj na diagnostiku autizmu a pervazívnych vývinových porúch. Na naše vybavenie diagnostickými testami sme právom hrdí. Čítajte ďalej

Čo u nás nájdete?

Skúsených odborníkov, ktorí Vás vypočujú a venujú Vám a Vašim deťom toľko času, koľko potrebujú. Starostlivosť poskytujeme deťom od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie. Dobrý odborník nikdy nepovie: „Máte čas, príďte, keď sa dieťa rozhovorí“. Ihneď, väčšinou už na prvom stretnutí poskytujeme  konkrétne preventívne rady, podrobne diagnostikujeme potreby dieťaťa a ak treba, navrhneme konkrétny terapeutický - rehabilitačný postup.

LETÁK NA STIAHNUTIE

Certifikované výcviky a  terapie:

Výcvik fonematického uvedomovania
podľa Eľkonina
HRV biofeedback
Terapiu v miestnosti SNOEZELEN
Suchý bazén
Rehabilitačné pomôcky a cvičenia a iné


Služby pre školskú integráciu

Diagnostické vyšetrenie
stanovenie špeciálnych vzdelávacích potrieb
Správa z vyšetrenia
(psychologické, špeciálno-pedagogické,
logopedické), zapracovanie záverov
z lekárskych a iných odborných vyšetrení
Vypracovanie podkladov k integrácií
pre školy

následná spolupráca s rodinou a so školou
Vedenie procesu integrácie 
podklady pre asistenta učiteľa,
pre úpravu podmienok testovaní, prijímacích
skúšok, záverečných skúšok, maturít.

 

Raná starostlivosť

Diagnostika
(špeciálne podmienky a testy od 0 do 3 rokov)
NOVINKA - diagnostika raného vývinu
Vypracovanie správ pre lekárov,
iných odborníkov, sociálnu oblasť a pod.
Vypracovanie a realizácia stimulačných
programov a logopedická intervencia.

 

Ďalšie služby

Odborné vyšetrenia zamerané
na diferenciálnu diagnostiku porúch učenia,
porúch mentálneho vývinu, emočného vývinu
Posudky pre prijímacie konanie
(kvalita reči, psychologické predpoklady a pod.)
Vzdelávanie pre školy
(§ 55 zákona č. 317/2009 Z. z.
– antistresové programy)
Posudzovanie školskej spôsobilosti,
všeobecných rozumových predpokladov,
výchovné poradenstvo pre rodičov a pod.

Pracovníci centra

agent portrait

 

PaedDr. Ľuboslava Porubovičová, PhD.
riaditeľka SŠCPP, špeciálny
pedagóg Čítaj ďalej

agent portrait

 

PhDr. Anna Melicherčíková
zástupkyňa riaditeľky, špeciálny pedagóg.
Čítaj ďalej

agent portrait

 

Mgr. Nikoletta Mihály
psychologička
Čítaj ďalej

agent portrait

 

PhDr. Gabriela Škrabáková – psychologička
špeciálny pedagóg.
Čítaj ďalej

Naša vízia

„Stať sa Univerzálnym centrom prevencie, podpory a intervencie, poskytujúcim preventívnu, ranú aj terénnu starostlivosť deťom, žiakom a osobám so zdravotným znevýhodnením, ohrozeným deťom a deťom s rizikovým vývinom a ich zákonným zástupcom s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integritu.“

Náš cieľ:

Pomoc a poradenstvo deťom, žiakom a osobám so zdravotným postihnutím vrátane vývinových porúch  učenia, rodičom, pedagógom a iným odborníkom.

Špecifické ciele:

- komplexná diagnostika
- diferenciálna diagnostika
- terapie
- edukačné činnosti
- poradenstvo

Konkrétne činnosti:

  • program a pomoc pre deti a rodičov
  • usmernenia pre pedagógov
  • korekcia a rehabilitácia
  • semináre a metodické stretnutia
 

Naše výsledky

Názory odborníkov

Pripravujeme pre Vás niekoľko názorov odborníkov z praxe.

person"Susann Schmidt-Giovannini: „Žiadna iná pomôcka doteraz nepomohla sluchovo postihnutým využívať sluch, vytvoriť normálnu reč a jazyk tak, ako kochleárny implantát.“"

person"Zdeněk Matějček: Každé dítě potřebuje úspěch. Zařiďme věci tak, aby je dítě udělalo dobře a my je za to mohli pochválit a nedopusťme, aby je udělalo špatně a my je za to museli kárat Zdroj"

personĽuboslava Porubovičová: „Jazyk, reč, čítanie, gramotnosť. Gramotný žiak nie je ten, ktorého naučili čítať ale ten, ktorý ovláda a používa jazyk vo všetkých jeho podobách. Všetko, čo vieme o vývine jazyka, reči a gramotnosti sa musí dostať práve k tým deťom, ktoré by to najviac potrebovali. Škoda každého dňa stráveného v neefektívnej škole, v neúčinnej terapií.“ Zdroj:  Dyslexia, 2012 Podpora gramotnosti, 2014

Zopár štatistík

1133
klientov
3131
opakujúcich sa korekcií a kompenzácií ročne
373
detí v pravidelnej starostlivosti
4792
doteraz vyšetrených klientov

Naši partneri

    HOGREFE TESTCENTRUM Praha       Katedra špeciálnej pedagogiky             

                                    Katedra špeciálnej pedagogiky          Autismus

O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD-2006-2523/5512-1:095. Sme súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Sme financovaní v súlade so zákonom č. 564/2004, č. 689/2006 a č. 597/2003. Zdroje financovania: dotácie z obce a zo samosprávneho kraja, prípadne príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, príspevky od žiakov, rodičov, zisk z podnikateľskej činnosti.

Adresa

13. januára 716/23
(pri Sklárni, bývalé sídlo SPP v Poltári)
987 01 Poltár

Telefón

+421 911 243 882

Poslať e-mail

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky