agent portrait


PaedDr. Ľuboslava Porubovičová, PhD. , riaditeľka SŠCPP, špeciálny pedagóg.

Odborná prax:

2017 – doteraz: riaditeľka Súkromného centra špeciálnopedagogického poradenstva, Poltár

1996 – 2017: riaditeľka ZŠ pre žiakov so SP internátna, Lučenec,

1995 – 1996: zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre žiakov so SP internátna, Lučenec

1991 – 1995: učiteľka ZŠ pre žiakov so SP internátna Lučenec

Odborná činnosť: 

 • 2013 – doteraz: odborná pedagogická činnosť na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave: zabezpečenie prednášok, skúšok, zápočtov v rámci CŽV, posudzovanie záverečných prác v rámci študijného programu: Pedagogika jednotlivcov s narušenou komunikačnou schopnosťou.
 • odborná činnosť: od 1. 9. 2007 do 30. 6. 2013 v rámci práce riaditeľky školy a C ŠPP vykonávanie činnosti odborného zamestnanca – školského logopéda v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva pri ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej Lučenec.

_______________________________________________________________________________________

agent portrait

PhDr.  Anna Melicherčíková,  zástupkyňa riaditeľky, špeciálny pedagóg  SŠCPP Poltár.

 

V našom SŠCPP pre deti a žiakov s PAS alebo ďalšími PVP pracujem na pozícii samostatný špeciálny pedagóg – odborný zamestnanec s 1. atestáciou, kde uplatňujem svoje 33 ročné odborné skúsenosti s prácou s deťmi.

Od ukončenia Strednej pedagogickej školy v Lučenci som pracovala ako učiteľka v MŠ, neskôr po ukončení vysokoškolského štúdia v odbore Učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici som pracovala ako učiteľka na I. stupni ZŠ. Už tam som sa stretla s deťmi, ktoré boli špecifické svojím správaním, komunikáciou a záujmami, kvôli čomu mali ťažkosti zvládať nároky vzdelávania a zapadnúť do kolektívu rovesníkov. Vyžadovali si individuálny prístup vo výchove aj vo vzdelávaní. Rozširujúcim štúdiom špeciálnej pedagogiky pre učiteľov v odbore Učiteľstvo pre špeciálne školy v špecializácii –pedagogika mentálne postihnutých na Univerzite Komenského v Bratislave, a prehlbovaním znalostí o prejavoch detí s ťažkosťami s pozornosťou, správaním a učením som získala bohaté skúsenosti nie len s prácou s deťmi so špecifickými vývinovými poruchami učenia a s ADHD, ale aj s ďalšími zdravotnými znevýhodneniami, predovšetkým s deťmi s mentálnym postihnutím a s poruchou autistického spektra.

Od roku 2009 som pracovala ako špeciálny pedagóg v  Súkromnom centre ŠPP v Poltári, kde som sa venovala prioritne deťom so zdravotným znevýhodnením, predovšetkým deťom s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami.

Po transformácii školských poradenských zariadení som od januára 2023 súčasťou tímu SŠCPP v Poltári. Špecializujem sa na diagnostiku nerovnomerného vývinu u detí raného veku, na diagnostiku PAS u detí a adolescentov a diagnostiku špecifických vývinových učenia u žiakov s poruchou autistického spektra.   Poskytujem poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov s PAS pre učiteľov aj rodičov a terapeutickú starostlivosť zameranú na stimuláciu čiastkových kognitívnych schopností a rozvoj sociálnych a komunikačných zručností.

Odborná prax:

 • 2023-            špeciálny pedagóg, zástupkyňa riaditeľky-  Súkromné špecializované centrum pre deti s PAS a PVP
 • 2008- 2022   špeciálny pedagóg- Súkromné centrum ŠPP  Poltár, neskôr Lučenec
 • 2006- 2007   špeciálny pedagóg- ZŠ s MŠ Kalinovo                      
 • 1999- 2006   učiteľka ZŠ I. stupeň-  Základná škola Poltár, ZŠ s MŠ Kalinovo                                                                
 • 1987- 1998   učiteľka MŠ-   Materské školy v okrese Poltár                                                                                                                                                                                                           

Vzdelanie:

 • 2018
  atestačná skúška- práca s názvom Rozvíjanie kľúčových kompetencií u detí s Aspergerovým syndrómom v poradenskej činnosti (pomocou kompenzačných mechanizmov), KU Ružomberok
 • 2017
  rigorózna skúška s obhajobou rigoróznej práce – Úloha špeciálneho pedagóga v poradenskej činnosti vo vzťahu k edukácii žiakov s Aspergerovým syndrómom, dosiahnutie titulu PhDr., UK Bratislava,
 • 2011- 2014
  funkčné vzdelávanie
 • 2010
  doplňujúce vzdelávanie VŠ pracovníkov v oblasti autizmu, DSS prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých, Bratislava
 • 2005-2007
  ukončené rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre učiteľov v odbore Učiteľstvo pre špeciálne školy v špecializácii –pedagogika mentálne postihnutých, UK Bratislava
 • 1998- 2003
  ukončené VŠ štúdium, UMB Banská Bystrica, odbor učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy
 • 1982 – 1986
  ukončenie stredoškolského vzdelávania, Stredná  pedagogická škola Lučenec, učiteľka MŠ

 

Certifikáty a osvedčenia:

2020

 • Osvedčenie o absolvovaní odborného seminára- Ako rozpoznať autizmus- batoľatá, predškoláci a osoby s poruchami intelektu, CVI, Žilina
 • Osvedčenie- Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

2019                                                                       

 • Osvedčenie o absolvovaní školiaceho a výcvikového kurzu BSID- Vývojová škála Bayleyové, Hogrefe- Tescentrum, Praha

2018

 • Osvedčenie o absolvovaní odborného seminára - Skríning PAS u detí raného veku, CVI, Žilina

2018  

 • Osvedčenie- Práca s programom pre rozvoj pozor.- KUPOZ, Kuprog, cz, Bratislava
 • Osvedčenie o absolvovaní odborného seminára - VOKS- výmenný obrázkový komunikačný systém, CVI, Žilina

2017                                                                                                    

 • Certifikát o absolvovaní školenia- Využívanie princípov ABA pri práci s deťmi s PAS- MODUL 1, MODUL 2, Autistické centrum Andreas, n.o, Bratislava

2016                                                                                                                                             

 • Certifikát o ukončení kurzu- Pozorovacia škála na diagnostiku autizmu- ADOS-2, ACVA Bratislava

2015                                                                                                                                           

 • Osvedčenie o absolvovaní certifikovaného akreditovaného vzdelávacieho kurzu- Snoezelen v teorii a praxi- základní pojetí moderního interaktivního zmyslového konceptu, ASOCIACE ASNOEZ, Česká republika a Slovensko

2014                                                                                                                                                

 • Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania- Screening symptomatiky porúch autistického spektra- škála Cars, APLA, Praha

2011                                                                                                                                                 

 • Osvedčenie- Integratívny korekčný program pre deti s ADHD, ARTE a, Bratislava
 • Osvedčenie- Integratívna terapia porúch správania a disharmonického vývinu osobnosti dieťaťa, ARTE a, Bratislava

2008                                                                                                                                             

 • Potvrdenie o absolvovaní kurzu- Heidelbergský test rečového vývinu, Dialóg, spol s.r.o, Bratislava
 • Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina, Dialóg, spol s.r.o, Bratislava

2006 - 2007                                                             

 • Osvedčenie- Sfumato- Splývavé čítanie, ABC Music, Klášterec nad Orlicí, Česká republika

2005 - 2006                                                             

 • Osvedčenie o absolvovaní priebežného vzdelávania- Etická výchova pre I. stupeň, MPC Banská Bystrica

2005                                                                        

 • Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou- Využitie IKT v práci učiteľa,

       Infovek,

_______________________________________________________________________________________

 

agent portrait

Mgr. Nikoletta Mihály, psychologička SŠCPP 

VŠ štúdium II. stupňa jednoodborovej psychológie som ukončila na Prešovskej univerzite v Prešove. Počas vysokoškolského štúdia, aj ako čerstvá absolventka som sa zúčastnila viacmesačnej stáže v Budapešti, kde som pôsobila ako psychologička na Detskom psychiatrickom-rehabilitačnom oddelení. Neskôr som pracovala 2 roky v CPPPaP v Rimavskej Sobote a 2 roky v SCŠPP, v Lučenci. Aktuálne, od januára 2023 pracujem v SŠCPP určenej pre deti s poruchami autistického spektra a pervazívnej vývinovej poruchy, v Poltári. Diagnóza PAS a PVP ma oslovila ešte počas vysokoškolského štúdia, keď som sa deťom s touto diagnózou venovala ako dobrovoľníčka. Môj  záujem o túto oblasť trvá dodnes a som rada, že odborné služby môžem poskytovať aj v maďarskom jazyku.

            Som oprávnená využívať všetky diagnostické, intervenčné a terapeutické metódy určené pre psychológov. Mám ukončený dvojročný terapeutický výcvik v Systemickej párovej a rodinnej terapii, ročný výcvik v Terapii hrou a tiež sa venujem Tréningom rodičovských zručností (Filiálna terapia).

Výcviky:

            2018 – dvojročný výcvik v Systemickej párovej a rodinnej terapii v Košiciach, pod vedením lektoriek PhDr. Evy Linhovej a PhDr. Ivany Skoumalovej.
            2022 - ročný výcvik Terapia hrou v KE (pod vedením Mgr. Zuzany Tatárovej Dubekovej)

                      Kurz bol financovaný z prostriedkov mechanizmu plánu obnovy: Komponent 12: Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie.

            2023 – výcvik vo Filiálnej terapii (pod vedením Mgr. Zuzany Tatárovej Dubekovej) 

Ďalej som získala :

 • osvedčenie o absolvovaní medzinárodnej konferencie VÝZNAM VČASNEJ DIAGNOSTIKY A INTERVENCIÍ U DETÍ S PODOZRENÍM NA PAS spojenej s predstavením jedinečnej mobilnej aplikácie ASDetect,
 • osvedčenie na používanie diagnostickej metódy Baum test podľa Ch. Kocha,
 • osvedčenie o absolvovaní vzdelávania Práca s detskou kresbou – Občianske združenie ARTEA, Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami pod vedením Mgr. Márii Anyalaiovej, PhD.,
 • osvedčenie na používanie diagnostickej metódy medzinárodného inteligenčného testu Woodcock-Johnson IE,

 

Absolvovala som workshopy a semináre:

 • Školiaci a výcvikový kurz ADOS-2- Diagnostika a hodnocení autistického spektra. (HOGREFE Testcentrum, Praha, PhDr. Tereza Soukupová, PhD. 16 hodín)
 • Zručnosti poradenskej práce s deťmi a adolescentmi (Coachingplus),
 • Prenos a protiprenos v práci s detským klientom (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie),
 • Ako rozumieť deťom, ktorým to nejde?(BALANS, Poradňa zdravého vývinu),
 • Prevencia obchodovania s ľuďmi (Medzinárodná organizácia pre migráciu / tréning trénerov),
 • Intervenčné stratégie v kontexte poradenského procesu v práci s jednotlivcom (Coachingplus/aktualizačné vzdelávanie),
 • Šikanovanie a kyberšikanovanie (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie),
 • Neverbálne techniky v práci s detským klientom (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie),
 • Kariérové poradenstvo v školách a školských zariadeniach (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie),
 • Práca s detskou kresbou (Občianske združenie ARTEA).

_______________________________________________________________________________________

PhDr. Gabriela Škrabáková – psychologička SŠCPP 

Vysokoškolské štúdium v odbore psychológia som ukončila na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2010, kde som absolvovala aj rigoróznu skúšku a obhájila rigoróznu prácu na tému „Analýza príčin študijnej neúspešnosti u študentov stredných škôl“. Práci s deťmi a adolescentmi sa venujem v priebehu celej mojej doterajšej praxe - na pozícii odborného zamestnanca v CPPPaP v Bratislave, ako školský psychológ v ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Bratislave, ako psychológ pre podporu náhradných rodín na UPSVaR v Rimavskej Sobote a ako školský psychológ v ZŠ. Od roku 2021 som pracovala v S CŠPP Lučenec, kde som vykonávala diagnostickú, preventívnu, intervenčnú a poradenskú psychologickú činnosť ako psychologička – odborný zamestnanec s I. atestáciou. Práve tam som získala bohaté skúsenosti s prácou s deťmi so špeciálnymi potrebami - predovšetkým  s poruchou autistickeho spektra. Od januára 2023 som odbornou zamestnankyňou v našom súkromnom špecializovanom centre pre deti a žiakov s PAS alebo ďalšími PVP. Špecializujem sa na diagnostiku poruchy autistickeho spektra u detí, adolescentov aj dospelých a poskytovanie poradenských služieb klientom v období adolescencie a mladej dospelosti zameraných na posilňovanie ich zdrojov, sebaprijatia a reziliencie. 

 

Ďalšie vzdelávanie:

2023:

 • Školiaci a výcvikový kurz ADOS-2 - Diagnostika a hodnotenie poruchy autistickeho spektra (PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.)

2022:

 • Inovačne vzdelávanie : Krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí a zmierňovanie ich dopadu na žiakov, učiteľov a rodičov (Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.) 
 • Odborný zamestnanec s 1. atestáciou

2021:

 • Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.)
 • 120 hodinový kurz koučingu (PhDr. Marián Kubeš, CSc.)
 • osvedčenie o absolvovaní vzdelávania určeného pre administrátorov testu Lüscherov test farieb (Mgr. Zdeněk Altman)
 • osvedčenie o absolvovaní vzdelávania určeného pre administrátorov testu Woodcock-Johnson
  International Editions (PhDr. Alena Janiglošová)

2016:

 • Rigorózna skúška na FiF UK v Bratislave (PhDr.)

2014:

 • Autogénny tréning I. – základný stupeň (Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD.)

2012:

 • Zručnosti poradenskej práce s deťmi a adolescentmi (PhDr. Ivan Valkovič, Mgr. Vladimír Hambálek)
 • PCA v hrovej a filiálnej terapii (Mgr. Lucia Lenická, PaedDr. Jana Lednická)
 • 2011:
 • Zvyšovanie gramotnosti v európskych jazykoch ELDEL (Doc.PhDr. Marína Mikulajová, CSc.)

2010:

 • Krízová intervencia (PhDr. Nora Gavendová)


Publikačná činnosť:

 • Mikulajová, M., Škrabáková, G.: 2012: Dyslexia u stredoškolákov. In: Čítanie, písanie a dyslexia. Bratislava : MABAG spol s.r.o. ISBN 978-80-89113-94-1.
 • Váryová, B., Kosturská, G.: 2010: Hodnotenie jazykových schopností študentov stredných škôl. Porovnanie sebahodnotenia a hodnotenia učiteľa. In: Sociálne procesy a osobnosť 2010. Zborník príspevkov. (Ed. Fedákova, D., Kentoš, M.). Košice : Spoločenskovedný ústav SAV. ISBN 978-80-89524-01-3.

_______________________________________________________________________________________

Monika György Kapsa - logopéd

Ukončila vysokoškolské štúdium v odboroch logopédia a surdopédia (pedagogika sluchovo postihnutých) na univerzite ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar v Budapešti. Počas posledného ročníka štúdia mala možnosť pracovať ako stážistka na základnej škole, kde mala na starosti NKS triedu. V rokoch 2020-2021 pracovala v poradenskom centre v Budapešti, kde poskytovala logopedickú starostlivosť a jazykovú terapiu pre MŠ a ZŠ. V rokoch 2021-2023 pracovala v špecializovanom centre poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím v Budapešti. Podporovala inkluzívne vzdelávanie detí a žiakov so sluchovým postihnutím. Bola členom multidisciplinárneho tímu. Pomáhala rodinám s deťmi so sluchovým postihnutím pri zabezpečení kompenzačných pomôcok ako sú- cochleárne implantáty, načúvacie aparáty, V spolupráci s OZ Pro Educa realizovala prednášky a aktuálne pokračuje v prednáškovej činnosti pre rodičov a učiteľov MŠ. Aktívne komunikuje maďarsky a anglicky.

Certifikáty a osvedčenia:
2024

• Certifikát o ukončení kurzu- Pozorovacia škála na diagnostiku autizmu- ADOS-2,Hogrefe Praha
• Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania- Screening symptomatiky porúch autistického spektra- škála Cars,Nautis Praha
• Vývinová verbálna dyspraxia, SAL, Bratislava

 

 

Názory rodičov

"Verím odborníkom a nechcem sa báť o budúcnosť svojej dcérky Žofky, preto som neváhala ani minútu. Výskum v oblasti špeciálnej pedagogiky ide neskutočne dopredu "

Mária Homolová

"Dobrý deň, syna prijali do ZŠ (adresa v správe). Ďakujem Vám všetkým za pomoc! "

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD-2006-2523/5512-1:095. Sme súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Sme financovaní v súlade so zákonom č. 564/2004, č. 689/2006 a č. 597/2003. Zdroje financovania: dotácie z obce a zo samosprávneho kraja, prípadne príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, príspevky od žiakov, rodičov, zisk z podnikateľskej činnosti.

Adresa

13. januára 716/23
(pri Sklárni, bývalé sídlo SPP v Poltári)
987 01 Poltár

Telefón

+421 911 243 882

E-mail

scspp.poltar@gmail.com

Poslať e-mail

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky