Riaditeľka S CSPP

PaedDr. Ľuboslava Porubovičová, PhD. , riaditeľka súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, logopéd – špeciálny pedagóg

O mne:

Som špeciálny pedagóg a logopéd. Venujem sa prevencií, diagnostike a intervencií u detí, žiakov a osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom a inými pervazívnymi vývinovými poruchami, so sluchovým postihnutím a aj s viacnásobným postihnutím. Mám skúsenosti s neverbálnymi deťmi. Dlhodobo sa venujem aj vzdelávaniu dospelých, odovzdávam a zdieľam odborné skúsenosti v rámci denného aj celoživotného vzdelávania na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, v minulosti aj v iných inštitúciach (napr. v MPC). V rámci riadiacej a odbornej praxe som bola viackrát v minulosti aj v súčasnosti členkou odborných či profesných pracovných skupín z oblasti špeciálnej pedagogiky, poradenstva, inkluzívneho vzdelávania alebo riadenia škôl a školských zariadení.

Odborná prax:

2017 – doteraz: riaditeľka Súkromného centra špeciálnopedagogického poradenstva, Poltár

         – od 1. 9. 2020 zmena adresy a sídla S CŠPP na: Súkromné centrum

            špeciálno-pedagogického poradenstva, Ulica Dukelských hrdinov 2, Lučenec

1996 – 2017: riaditeľka ZŠ pre žiakov so SP internátna, Lučenec,

1995 – 1996: zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre žiakov so SP internátna, Lučenec

1991 – 1995: učiteľka ZŠ pre žiakov so SP internátna Lučenec

 

Odborná činnosť: 

 • 2013 – doteraz: odborná pedagogická činnosť na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave: zabezpečenie prednášok, skúšok, zápočtov v rámci denného aj celoživotného vzdelávania, posudzovanie záverečných prác v rámci študijného programu: Pedagogika jednotlivcov s narušenou komunikačnou schopnosťou.
 • 2017 – 2020: odborná činnosť pre Štátny pedagogický ústav Bratislava – forma dohody o činnosti.
 • odborná činnosť: od 1. 9. 2007 do 30. 6. 2013 v rámci práce riaditeľky školy a C ŠPP vykonávanie činnosti odborného zamestnanca – školského logopéda v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva pri ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej Lučenec.

 

Vzdelanie:

 2020 – doteraz – dlhodobé vzdelávanie v supervízií, 240 hodín, Coachingplus, cez projekt

            VUDPaP Bratislava

2017 – funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich odborných zamestnancov;

2017-  Osvedčenie o ukončení vzdelávania: „Koučovanie v praxi vedúceho zamestnanca.“  

          MPC Banská Bystrica

2015 – ukončenie doktorandského štúdia na PdF UK Bratislava, úspešná

            obhajoba dizertačnej  práce: „Čítanie s porozumením u integrovaných žiakov so

             sluchovým postihnutím“, dosiahnutie titulu PhD. Školiteľ: prof. PaedDr. Darina

             Tarcsiová, PhD.

2012 – dizertačná skúška v rámci externého doktorandského štúdia na PdF

            UK v Bratislave

2012 – ukončenie funkčného inovačného vzdelávania na MPC v B. Bystrici

2008 – 2015: externé doktorandské štúdium na PdF UK v Bratislave

  2008 – rigorózna skúška s obhajobou rigoróznej práce. Dosiahnutie titulu

              PaedDr.

  2005 – ukončené funkčné vzdelávanie na MPC v B. Bystrici

  1996 – I. kvalifikačná skúška s obhajobou práce na tému: „Rozvíjanie poznatkov o telesnej 

              schéme ako jedna z možností prevencie a včasnej nápravy špecifických vývinových

              dysfunkcií“. Metodické centrum Banská Bystrica

  1987 – 1991: ukončené denné VŠ štúdium, PdF UK Bratislava, odbor: učiteľstvo

                         pre školy pre mládež  vyžadujúcu osobitnú starostlivosť. Štátna záverečná

                        skúška z predmetov: logopédia, surdopédia, psychopédia.

1983 – 1987: ukončené stredoškolské vzdelávanie, Gymnázium B.S.

                       Timravy, Lučenec

 

Certifikáty, ďalšie vzdelávanie a osvedčenia/oprávnenia na používanie preventívnych, poradenských,  diagnostických a/alebo terapeutických metód:

 • 1995 – 1997: vzdelávanie v rámci kurzov EASE (Európska asociácia pre špeciálnu výchovu) – program Phare LIEN – zameranie na špeciálno-pedagogické poradenstvo, integráciu, diagnostické a rehabilitačné/terapeutické metódy. Kurzy so zameraním na poruchy učenia, poradenstvo: Sústava poradenských služieb, Spolupráca s rodičmi. Spolu 42 hodín.
 • 2002: Informačné a komunikačné technológie. Cyklické vzdelávanie, MPC Banská Bystrica. Osvedčenie. 63 hodín
 • Využitie IKT v práci učiteľa. Osvedčenie. INFOVEK, 36 hodín.
 • X. medzinárodná konferencia Slovenskej asociácie logopédov. 16.-18. 11.2006. 12 kreditov/ 12 hodín
 • Vývin reči a stimulácia. Metodika M. Laheyovej. Odborný kurz. LENORIS, n.o., Centrum vzdelávania, poradenstva a komunikácie Trnava. PhDr. Buntová Dana, odborný garant a lektor kurzu. 7 hodín.
 • Heidelbergský test rečového vývinu. Odborný kurz, lektor: doc. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. 8 hodín
 • XI. Medzinárodná konferencia Slovenskej asociácie logopédov. 17.10. – 18.10. 2008. 9 kreditov/9 hodín
 • „Trénig fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina.“ Dialóg, s.r.o. Osvedčenie, 8 hodín.
 • XII. Medzinárodná konferencia SAL. 14.-16. 10. 2010. 14 kreditov/14 hodín.
 • Logopedická starostlivosť u detí s DMO: diagnostika a terapia založená na dôkazoch. SAL, SZU so sídlom v Bratislave. 8 kreditov/8 hodín
 • Kurz – možnosti predikovania zajakavosti. Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava. 5 kreditov/5 hodín
 • Vypracovanie a používanie programu terapie pre dieťa a dospelého s kochleárnym implantátom. Sekcia klinickej logopédie, SKIZP, Banská Bystrica. 7 kreditov/7 hodín.
 • Starostlivosť o deti s poruchami sluchu. Auditívno-verbálna terapia u detí od narodenia do šesť rokov. Logopédia s.r.o.. Lektor: Susanne Schmidt-Giovannini, auditívno verbálny terapeut, 15 hodín.
 • Školiaci a výcvikový kurz ADOS-2- Diagnostika a hodnocení autistického spektra. HOGREFE – Testcentrum, Praha, PhDr. Tereza Soukupová, PhD. 16 hodín.
 • Kurz Raná intervencia. SAL, Bratislava, 8 hodín.
 • Základný kurz Hejného vyučovacej metódy. INDÍCIA, n.o., Bratislava. Osvedčenie, 16 x 45 minút. 16 vyučovacích hodín.
 • Osvedčenie o ukončení funkčného aktualizačného vzdelávania. MPC Bratislava. 40 vyučovacích hodín.
 • Aktualizačné funkčné vzdelávanie s názvom: Koučovanie v praxi riadenia škôl a školských zariadení. MPC Ševčenkova, Bratislava. Osvedčenie, 60 vyučovacích hodín.
 • Skríning porúch autistického spektra u detí raného veku. S CŠPP Žilina, lektor: Mgr. Romana Straussová, PhD., osvedčenie. 10 hodín.
 • Osvedčenie o ukončení funkčného inovačného vzdelávania: Inovácie v riadení škola a školského zariadenia. CDV UK v Bratislave. 60 vyučovacích hodín.
 • Medzinárodná logopedická konferencia SAL, potvrdenie o účasti, 12 hodín.
 • Diagnostika struktury matematických schopností (DISMAS). Osvedčenie o získaní kompetencií k používaniu diagnostického nástroja DISMAS – diagnostika vývinu matematických schopností. Praha, NÚV, Traspe – Skalková, 14 hodín.
 • Školiaci a výcvikový kurz CARS2. Posudzovacia škála detského autizmu. Osvedčenie. HOGREFE Testcentrum, Praha. Lektor: PhDr. Tereza Soukupová, PhD. 8 hodín.
 • Školiaci a výcvikový kurz BSID – Vývojová škála Bayleyové. Osvedčenie. HOGREFE Testcentrum, Praha. Lektor: PhDr. Daniela Sobotková, CSc. 8 hodín.
 • MABEL- multijazyková batéria testov čítania, písania a ich prediktorov. Certifikát o absolvovaní kurzu. PEVŠ Bratislava, lektor: Dr. Markéta Caravolas, prof. Marína Mikulajová, CSc. 7 hodín.
 • TERAPIA ORÁLNEJ POZÍCIE. ADELI Medical centrum, Piešťany. Lektor: Mgr. Barbora Červenková, logoped, terapeut včasní péče, Brno. 14 kreditov/14 hodín.
 • Kurz Fonologické terapie. Slovenská asociácia logopédov. Lektor: PhDr. Dana Buntová, PhD. Bratislava, 8 hodín.
 • Kurz Eľkonin sluch. PEVŠ Bratislava. Lektor: prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.

 

Publikačná činnosť:

 • PORUBOVIČOVÁ, Ľ. 2000. Starostlivosť o sluchovo postihnuté detí v školách v Lučenci. In Súčasné trendy vzdelávania detí so sluchovým postihnutím : VI. Surdopedické dni. Banská Bystrica : Metodické centrum, 2000. ISBN 80-8041-315-0. s. 3-4.
 • PORUBOVIČOVÁ, Ľ. 2008. Az olvasás fejlődése a korai iskolás években egy logopédus szemszögéből. In Fejlesztő pedagógia.  HU ISSN 0866-2495, Budapest : Mentor-Szanator Kft., 2008, 19. évfolyam, 2008/3.  s. 39-41.
 • PORUBOVIČOVÁ, Ľ. 2008. Rozvoj čítania v mladšom školskom veku z pohľadu logopéda : 1. časť. In Efeta : otvor sa. ISSN 1335-1397, Turany : Osveta, 2008. roč. XVIII, č. 4. s. 5-7.
 • PORUBOVIČOVÁ, Ľ. 2009. Rozvoj čítania v mladšom školskom veku z pohľadu logopéda : 2. časť. In Efeta : otvor sa. ISSN 1335-1397, Turany : Osveta, 2009, roč. XIX č. 1. s. 2-4.
 • PORUBOVIČOVÁ, Ľ. 2010. Vplyv špeciálnopedagogickej a psychologickej diagnostiky detí so sluchovým postihnutím na rozvoj ich kľúčových kompetencií. In Porubovičová, Ľ. – Tarcsiová, D. : Zborník príspevkov zo VII. Surdopedických dní v Slovenskej republike pri príležitosti 60. výročia začatia systematického vzdelávania nedoslýchavých detí v Lučenci
 • PORUBOVIČOVÁ, Ľ. 2010. Aktuálne možnosti špeciálnopedagogickej a psychologickej diagnostiky detí so sluchovým postihnutím. In Vančová, A. – Schmidtová, M. – Lopúchová, J.: Školská reforma a inovácie vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením : zborník príspevkov z 2. medzinárodnej vedeckej špeciálnopedagogickej konferencie. [CD-rom]. Bratislava : 2010. ISBN 978-80-97514-1-9.
 • PORUBOVIČOVÁ, Ľ. – CIRJAKOVÁ, Z. 2011. Dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou a so sluchovým postihnutím v ranom a predškolskom veku : Skúsenosti a odporúčania pre rodičov z pohľadu centra špeciálno-pedagogického poradenstva. 1. vyd. Lučenec : Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri Základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej, Karola Supa 48, 2001. 102 s. ISBN 978-80-970981-2-4.
 • PORUBOVIČOVÁ, Ľ. 2012. Čítanie s porozumením u žiakov so sluchovým postihnutím ako pedagogický problém. In Vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením a súčasný trh práce : zborník príspevkov z odbornej konferencie.  [CD-rom].  Kremnica : 2012. s. 49-59. ISBN 978-80-971167-2-9.
 • PORUBOVIČOVÁ, Ľ. – CIRJAKOVÁ, Z. 2014. Model rozvoja predčitateľskej gramotnosti v skupine detí s rizikovým vývinom. In Harčaríková, T. – Krajčí, P. : Poruchy učenia ako edukačný fenomén : zborník príspevkov.  [CD-rom].  Bratislava : IRIS, 2014. s. 7-16. ISBN 978-80-89726-15-8.
 • PORUBOVIČOVÁ, Ľ. 2015. Čítanie s porozumením u integrovaných žiakov so sluchovým postihnutím. Dizertačná práca. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta. 309 s.
 • PORUBOVIČOVÁ, Ľ. 2016. Špecifiká čítania na primárnom stupni vzdelávania. In Schmidtová, M. et al.: Teória edukácie žiakov so sluchovým postihnutím. II. časť. Bratislava : 2016. s. 38 – 49. ISBN 978-80-89726-87-5.
 • PORUBOVIČOVÁ, Ľ. 2019. Niektoré špecifiká diagnostiky autizmu v centre špeciálno-pedagogického poradenstva. Prezentované na konferencií: „Súčasnosť a výzvy do teórie a praxe“, Dni logopédie, ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník, 13.  03. 2019. Nepublikované.
 • VLADOVÁ, K. – PORUBOVIČOVÁ, Ľ. a  kol.  2019. Návrh minimálnych diagnostických štandardov pre špecifické poruchy učenia, poruchu aktivity a pozornosti a narušenú komunikačnú schopnosť. Prvé vydanie. Štátny pedagogický ústav Bratislava, 2019. 92 s. ISBN 978-80-8118-235-8. Dostupné na internete: https://www.statpedu.sk/files/sk/vyskum/publikacna-cinnost/publikacie/navrh-minimalnych-diagnostickych-standardov-specificke-poruchy-ucenia-poruchu-aktivity-pozornosti-narusenu-komunikacnu-schopnost.pdf

 

 

 

 

Názory rodičov

"Verím odborníkom a nechcem sa báť o budúcnosť svojej dcérky Žofky, preto som neváhala ani minútu. Výskum v oblasti špeciálnej pedagogiky ide neskutočne dopredu "

Mária Homolová

"Dobrý deň, syna prijali do ZŠ (adresa v správe). Ďakujem Vám všetkým za pomoc! "

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD-2006-2523/5512-1:095. Sme súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Sme financovaní v súlade so zákonom č. 564/2004, č. 689/2006 a č. 597/2003. Zdroje financovania: dotácie z obce a zo samosprávneho kraja, prípadne príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, príspevky od žiakov, rodičov, zisk z podnikateľskej činnosti.

Adresa

13. januára 716/23
(pri Sklárni, bývalé sídlo SPP v Poltári)
987 01 Poltár

Telefón

+421 911 243 882

E-mail

scspp.poltar@gmail.com

Poslať e-mail

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky