Bayleyovej škála – BSID-II 

Pre deti od 1 mesiaca do 42 mesiacov veku

Ponúkame možnosť získať objektívny pohľad na posúdenie dosiahnutej úrovne dieťaťa.  Diagnostika sa zameriava na mentálny (sociálny, emocionálny, rečový) i motorický vývin dieťaťa.  Diagnostickú metódu môže využívať psychológ, špeciálny pedagóg aj logopéd (po predchádzajúcom kurze, ktorí traja odborní zamestnanci v S CŠPP Poltár absolvovali).

Škálu možno používať u  detí vo veku od 1 do 42 mesiacov. Škály Bayleyovej môžu byť využité na opísanie aktuálnej vývinovej úrovne dieťaťa, pri diagnostike oneskorovania či poruchy vývinu a pri plánovaní terapeutických postupov.

            Výhodou je, že veľmi dobre diferencuje poruchu od normy, je to najnovšia/revidovaná komplexná dostupná vývinová škála na včasné podchytenie vývinových odchýliek, posúdenie vývinu u rizikových detí (nedonosené, predčasne narodené, s nízkou pôrodnou hmotnosťou, s podozrením príp. konštatovaným rizikom, pozitívnym nálezom zo skríningov od detského lekára, klinického psychológa, logopéda a pod.). Umožňuje dobré východisko pre začatie intervenčných programov.

 Už počas testovania sa rodičia učia správne dieťa pozorovať, porozumieť správaniu dieťaťa, jeho možnostiam, čo pomáha naprávať narušenia interakčného správania medzi rodičom a jeho dieťaťom.

Priebeh diagnostiky: vždy za prítomnosti rodiča, trvá od 30 do 60 min. Vyžaduje sa špeciálne usporiadanie prostredia, špeciálne pomôcky. Je dôležité, aby dieťa bolo zdravé (bez príznakov akútneho ochorenia ako napr. zvýšená teplota, bolestivé stavy a pod.), nasýtené, prebalené a podľa možnosti v pohode.

Výsledkom diagnostiky je správa z odborného vyšetrenia s odporúčaniami pre konkrétne dieťa.

Predpokladom na diagnostiku je spravidla odporúčanie detského lekára alebo odborného lekára, či iného odborníka.

Cena odborného vyšetrenia je 65,- €. Do ceny je zahrnutá príprava, rozhovor s rodičmi, štúdium podkladov, formulácia záverov, správa a jej doručenie.

 

Názory rodičov

"Verím odborníkom a nechcem sa báť o budúcnosť svojej dcérky Žofky, preto som neváhala ani minútu. Výskum v oblasti špeciálnej pedagogiky ide neskutočne dopredu "

Mária Homolová

"Dobrý deň, syna prijali do ZŠ (adresa v správe). Ďakujem Vám všetkým za pomoc! "

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD-2006-2523/5512-1:095. Sme súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Sme financovaní v súlade so zákonom č. 564/2004, č. 689/2006 a č. 597/2003. Zdroje financovania: dotácie z obce a zo samosprávneho kraja, prípadne príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, príspevky od žiakov, rodičov, zisk z podnikateľskej činnosti.

Adresa

13. januára 716/23
(pri Sklárni, bývalé sídlo SPP v Poltári)
987 01 Poltár

Telefón

+421 911 243 882

E-mail

scspp.poltar@gmail.com

Poslať e-mail

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky