Demo Post

V špecializovanom centre realizujeme diagnostiku porúch autistického spektra za použitia metodiky CARS2 -Posudzovací škála dětského autizmu –  štrukturovaný rozhovor s rodičom/rodičmi (vývinová históriu dieťaťa, hra, komunikácia, vzťahy s členmi rodiny, vzťahy s rovesníkmi a iné pre PAS významné prejavy v správaní). Rozhovor prebieha bez prítomnosti dieťaťa. 

Diagnóze PAS musí predchádzať zhodnotenie vývinovej úrovne alebo kognitívnych schopností dieťaťa (IQ), ktoré realizuje psychológ centra. 

Na ďalšom stretnutí pracujeme s dieťaťom za použitia metodiky ADOS 2 – Autism Diagnostistic Observation Schedule , ktorá je jednou z najpoužívanejších pozorovacích metód a štandardne sa aplikuje sa v klinickej a výskumnej praxi po celom svete  Symptomatológia porúch autistického spektra je veľmi rôznorodá a rozmanitá. V priebehu diagnostického procesu je potrebné preskúmať viaceré oblasti a preto súčasťou daného diagnostického procesu je podať obraz nie len o pervazívnych kvalitách v správaní a prežívaní, ale dôležité sa javí preskúmať celkový  psychický stav dieťaťa a ako aj  úroveň IQ/ posúdiť jednotlivé oblasti vývinu. Snažíme sa pre časovú náročnosť rozložiť komplexnú diagnostiku na 2-3 stretnutia (závisí od veku a psychického obrazu).

Rešpektujeme jedinečnosť a individualitu každého klienta a preto diagnostika autizmus si vyžaduje komplexný multidisciplinárny prístup, pozostávajúci z viacerých postupných krokov. Pri diagnostike PAS a diferenciálno – diagnostickom posúdení dieťaťa z hľadiska prítomnosti vývinovej jazykovej poruchy je nevyhnutné komplexné logopedické vyšetrenie. Cieľom logopedického vyšetrenia je zhodnotiť jazykový vývin, jeho oneskorenie alebo narušenie
v jednotlivých rovinách jazyka. 

 

Diagnózu PAS stanovuje detský psychiater, alebo po dosiahnutí veku 18 rokov psychiater, preto po zhodnotení výsledkov z vyšetrenia Vám bude vypracovaná podrobná písomná správa a budete odoslaný k pedopsychiatrovi/psychiatrovi. Pedopsychiater/Psychiater  komplexne zhodnotí závery realizovaných somatických a psychodiagnostických vyšetrení a v rámci diferenciálnej diagnostiky zváži potrebu ich doplnenia. Súčasťou vyšetrenia je tiež posúdenie prítomnosti ďalších duševných porúch, ktoré môžu byť pridružené k diagnóze PAS (komorbidity).

 

Diagnostika autizmu v detskom veku je vzhľadom k neustálemu zreniu CNS a meniacemu sa kognitívneho a psychického obrazu náročný proces. Niekedy je potrebné sledovať dynamiku
ťažkostí v priebehu dlhšieho obdobia a až následne je možné vyjadriť sa k samotnej diagnóze
autizmu – PAS (poruchy autistického spektra).

 

Názory rodičov

"Verím odborníkom a nechcem sa báť o budúcnosť svojej dcérky Žofky, preto som neváhala ani minútu. Výskum v oblasti špeciálnej pedagogiky ide neskutočne dopredu "

Mária Homolová

"Dobrý deň, syna prijali do ZŠ (adresa v správe). Ďakujem Vám všetkým za pomoc! "

Používame moderné technológie

Používame nové technológie

O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár bolo zaradené do siete Ministerstva školstva SR rozhodnutím č. CD-2006-2523/5512-1:095. Sme súkromné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. Sme financovaní v súlade so zákonom č. 564/2004, č. 689/2006 a č. 597/2003. Zdroje financovania: dotácie z obce a zo samosprávneho kraja, prípadne príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, príspevky od žiakov, rodičov, zisk z podnikateľskej činnosti.

Adresa

13. januára 716/23
(pri Sklárni, bývalé sídlo SPP v Poltári)
987 01 Poltár

Telefón

+421 911 243 882

E-mail

scspp.poltar@gmail.com

Poslať e-mail

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky